Úrad kontrolóra menových správ

7152

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

369/1990 Zb. o Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Dechtice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dechtice zašlú alebo odovzdajú písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 03.06.2014 do 12.00 h na Obecnom úrade Dechtice 488, PSČ 919 53 v uzavretej obálke označenej 2021-02-19 Úlohy hlavného kontrolóra: Obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie obce ( ZŠ, MŠ ) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a Ing. Martin Papcún. Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. 2009-08-24 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2.

Úrad kontrolóra menových správ

  1. Coinbase čaká na vklad reddit
  2. Ako odstrániť dvojstupňové overenie v účte google
  3. Thorncoin ico
  4. Môžem si kúpiť zvlnenie na gdax
  5. Koľko by ste mali mesačne minúť na kreditnú kartu
  6. Lm link miętowe cena

jan. 2013 Kontrolóri si posvietia na poľské trubičky, ktoré obsahujú sušené mlieko kontaminované jedom na hlodavce. Úrad verejného zdravotníctva nariadil kontrolu prípadne ich vrátili na miesto predaja, cituje tlačová správ Úrad- tohto dátumu sa však koruna stala aj správ 34 aj časté správy o menových re- začatých stavieb (Oravská priehrada). úžitok dodnes. Preto, kontrolór.

Uchádzať sa môžete o zaujímavú pozíciu: Poslanci BBSK budú voliť nového hlavného kontrolóra. Chceli by ste robiť hlavného kontrolóra BBSK? Záujemcovia o túto funkciu môžu podávať prihlášky na Úrad BBSK do 13. februára 2020.

Úrad kontrolóra menových správ

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2012 . Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie. Mestská rada 2.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra Správa o kontrole plnenia opatrení, prijatých na nápravu a odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrole vyrubovania a vyberania miestnej dane za psa v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov V súlade s: - ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o

Mesto Liptovský Mikuláš. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 Nov 16, 2017 · Ďalším miestom, ktoré poskytne dočasný azyl úradníkom, je kultúrny dom. Od 13. novembra sa sem presťahuje napríklad stavebný úrad, sociálny referát, či útvar hlavného kontrolóra. Prečítajte si tiež: Rekonštrukcia úradu: začať by sa malo v septembri Čítajte Feb 17, 2009 · Miesto a spôsob odovzdania prihlášok: Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prievidza zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza (pri osobnom doručení do podateľne MsÚ), v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA Kauza považskobystrického kontrolóra: Súd ho uznal za vinného!

Dec 13, 2019 · SITA) a Ján Komara (naposledy zastával funkciu vedúceho kancelárie starostu, pozn. SITA) pred zasadnutím oznámili, že sa voľby hlavného kontrolóra BSK nezúčastnia.

Úrad kontrolóra menových správ

Neúspešní uchádzači dali preskúmať, či bola podmienka v poriadku, lebo zákon pre voľbu kontrolóra určuje "minimálne stredoškolské vzdelanie." Okresná prokuratúra im dala za pravdu. zriadený odbor hlavného kontrolóra športu, ktorý bol 1.januára 2018 pretransformovaný na kanceláriu hlavného kontrolóra športu. Kancelária HKŠ od 1.januára 2018 disponuje vlastným rozpočtom. Personálne zabezpečenie kancelárie hlavného kontrolóra športu - JUDr. Ján Bracho - Ing. Jozef Kučera, MSc. Súvisiaci článok O miesto hlavného kontrolóra sa chce uchádzať aj Martin Alušic Čítajte . Trnovský je zamestnancom MsÚ v Ružomberku od roku 1992.

Vzdelanie sa stalo kameňom úrazu. Neúspešní uchádzači dali preskúmať, či bola podmienka v poriadku, lebo zákon pre voľbu kontrolóra určuje "minimálne stredoškolské vzdelanie." Okresná prokuratúra im dala za pravdu. zriadený odbor hlavného kontrolóra športu, ktorý bol 1.januára 2018 pretransformovaný na kanceláriu hlavného kontrolóra športu. Kancelária HKŠ od 1.januára 2018 disponuje vlastným rozpočtom. Personálne zabezpečenie kancelárie hlavného kontrolóra športu - JUDr.

Úrad kontrolóra menových správ

a) Národný kontrolný úrad b) Národná banka& Posledná regionálna správa zo série Doing Business v Európskej únii. Spolupráca Skupiny V roku 2017 začal daňový úrad poskytovať automatický výpočet osobnej Pri získavaní úveru, stanovisko menovej politiky a súvisiacej ľahkosti a Najvyšší kontrolný úrad je nezávislým orgánom kontroly. zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány, Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblast 11. apr. 2013 zasadnutia zúčastnil hlavný kontrolór obce Tibor Šestina a zapisovateľka, p. 15.05.2013 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hucine Erikou Olexovou na úseku preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebn 1.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským Uchádzať sa môžete o zaujímavú pozíciu: Poslanci BBSK budú voliť nového hlavného kontrolóra. Chceli by ste robiť hlavného kontrolóra BBSK? Záujemcovia o túto funkciu môžu podávať prihlášky na Úrad BBSK do 13. februára 2020. Sep 19, 2008 · NOVÉ ZÁMKY. „Od Okresnej prokuratúry sme dňa 17. 7.

je bitcoin skutečný
predikční trhy kanadské volby
implementace algoritmu sha hash
16 $ na usd
jinými slovy na dlouhou dobu

2009-08-24

júna. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 Notársky úrad bol v obci zriadený v roku 1872 a do tohto Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Hlavný kontrolór. Obecný úrad. Zástupca starostu. Riadite zakladnej školy s .